Zarządzenie nr 29/2021 Prezydent Miasta Pruszkowa

z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (klasy zero)

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miast Pruszków Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miast Pruszków w roku szkolnym 2021/2022
Wniosek o oprzyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie w roku szkolnym 2021/2022 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
  Wniosek o przyjęcie do klasy klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  Podanie o przyjęcie do klasy integracyjnej
  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
  Wykaz ulic