REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa
w projekcie „Bliżej rynku pracy –  Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, nr RPMA.10.03.03-14-5894/16 (zwanego dalej Projektem).

2.       Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

·         Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa

·         Partnerzy projektu – podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, tj. Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka

·         Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu

·         EFS – Europejski Fundusz Społeczny

·         Projekt – Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

·         UE – Unia Europejska

·         RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

§ 3
INFORMACJE O PROJEKCIE

1.       Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Partnerami, tj. Uniwersytetem Warszawskim, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Łomianki, Gminą Miasto Marki, Gminą Milanówek, Gminą Otwock, Gminą Nadarzyn, Gminą Miasto Pruszków, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka.

2.       Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

3.       Projekt realizowany jest na obszarze ZIT WOF, tj. poniżej wymienionych 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

4.       Wsparcie w ramach Projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF – wykaz szkół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego

5.       Celem głównym Projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

6.       W ramach Projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania:

·         Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców

·         Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2)

·         Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z

·         zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

·         Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym

7.       W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 4445 uczniów szkół uczestniczących w Projekcie oraz 78 doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zatrudnionych w ww. szkołach

8.       Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

1)       3-semestralne (360 godzin) studia podyplomowe „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” (DEZ) dla 48 osób nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego;

2)       certyfikowane szkolenia kompetencyjne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (4 moduły po 8h) dla 30 osób posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego;

3)       utworzenie w szkołach uczestniczących w Projekcie Punktów Informacji i Kariery – typu 1 [PIK1] lub 2 [PIK2];

4)       wyposażenia PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;

5)       zatrudnienie Mobilnych Doradców Zawodowych wspierających szkoły uczestniczące w Projekcie w prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów;

6)       przeprowadzenie dla Dyrektorów szkół 6-godzinnych warsztatów wdrażających do działań realizowanych w Projekcie;

7)       przeprowadzenia 3-godzinnych warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych w szkołach uczestniczących w Projekcie;

8)       prowadzenie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w utworzonych w ramach Projektu PIK1/PIK2, w tym:

a)       diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań;

b)       pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1;

c)       warsztaty „Bliżej rynku pracy”- cykl 12-godzinnych warsztatów, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;

d)       spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;

e)       debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;

f)         spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.;

g)       indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania [wyłącznie w PIK1];

h)       gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [wyłącznie w PIK1];

i)         organizacja targów edukacyjno-zawodowych [wyłącznie w PIK1];

j)         działania realizowane w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn."Bliżej rynku pracy", w ramach których prowadzone będą m.in.: Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF, wdrożenie aplikacji WOF NEWS, konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”, wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy, warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

9)       Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów i osób prowadzących zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.

9.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.       Szkoły uczestniczące w Projekcie zawierają z Beneficjentem Porozumienie na rzecz realizacji projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, określające obowiązki obu ww. stron w ramach Projektu.

2.       W każdej ze szkół utworzony zostanie odpowiednio PIK1 lub PIK2 – zgodnie z podziałem wskazanym
w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3.       Dyrektor Szkoły wyznacza Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 realizującego przewidziane do prowadzenia
w nich zadania.

4.       Uczestnikami Projektu są:

1)       nauczyciele szkół, które przystąpiły do projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” oraz

2)       uczniowie ww. szkół.

5.       Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 48 nauczycieli na studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 30 nauczycieli na kursy dokształcające z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 4445 uczniów na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w ramach PIK1/PIK2.

§ 5

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1.       Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w każdej szkole uczestniczącej
w Projekcie, składająca się z Gminnego koordynatora projektu, Dyrektora szkoły i Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.

2.       Rekrutacja Uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną. Jednym z jej etapów będzie przeprowadzenie w szkole wymienionej w § 3 p. 4  spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Podczas spotkań wśród zainteresowanych dystrybuowane będą Formularze rekrutacyjne. Formularze rekrutacyjne dostępne będą także w sekretariatcie szkoły  oraz w siedzibie Biura projektu.

3.       Kandydaci na Uczestników projektu złożą poniżej wskazane dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji:

1)       Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do Projektu

2)       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3)       w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia. Dokumenty te przedstawiane są do wglądu, Komisja Rekrutacyjna nie zatrzymuje i nie kopiuje ich.

4.       Treść regulaminu i wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, Partnerów i na stronach internetowych szkół, które przystąpiły do projektu.

5.       Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 

§ 6

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

1.       Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona w terminach:

1)       Nauczyciele – wrzesień-październik 2017r.

2)       Uczniowie – wrzesień-październik 2017r.

2.       Dokumenty rekrutacyjne można składać:

1)       Nauczyciele – osobiście u Dyrektora szkoły

2)       Uczniowie – w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.

3.       Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1)       ogłoszenie zasad i terminu naboru

2)       składanie dokumentów rekrutacyjnych

3)       ocena formalna

4)       ocena merytoryczna

5)       ustalenie list rankingowych – lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe.

4.       W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

5.       W przypadku braku zainteresowania uczestnictwem w Projekcie zorganizowane zostaną spotkania z uczniami i rodzicami nt. Projektu i dodatkowa rekrutacja.

6.       Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania oraz niedyskryminacji wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

7.       Listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół, na tablicach informacyjnych w szkołach; ponadto będą dostępne w Biurze Projektu.

8.       Lista zakwalifikowanych Uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zajęć.

9.       Za moment przystąpienia Uczestnika do Projektu przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie wsparcia.

 

 

§ 7

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI

1.       Nauczyciele wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bezpośrednio do Dyrektora szkoły.

2.       Kryteriami formalnymi udziału nauczycieli w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:

1)       zatrudnienie w szkole uczestniczącej w realizacji Projektu – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

2)       zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

3)       realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej wsparciem w Projekcie – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

4)       zdiagnozowana luka w zakresie kwalifikacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, tj. brak kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego lub niedostateczne kompetencje w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

5)       deklaracja wykorzystania nabytych umiejętności w pracy – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

3.       Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 2 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Dyrektor szkoły.

4.       Warunkiem udziału nauczyciela w Projekcie jest:

1)       spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu;

2)       złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5
p. 3 i § 7 p. 2;

3)       zgoda Dyrektora szkoły.

 

§ 8

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

1.       Uczniowie wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2.

2.       Formularz Rekrutacyjny musi zostać podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

3.       Kryteriami formalnymi udziału uczniów w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:

1)       uczęszczanie do szkoły uczestniczącej w Projekcie – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

2)       zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym

4.       Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 3 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 5 p. 1;

5.       Uczniom mogą zostać przyznane punkty dodatkowe zgodnie z poniższym wskazaniem:

1)       brak udziału w diagnozie indywidualnych predyspozycji +2p. – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym,

2)       uczęszczanie do II klasy szkoły +2p. – na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym.

6.       Kryteria określone w p. 5 niniejszego paragrafu będą brane pod uwagę tylko w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych uczniów niż założona liczba miejsc w Projekcie.

7.       Warunkiem udziału ucznia w Projekcie jest:

1)       spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu;

2)       złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5 p.3 i § 8 p. 3;

3)       zakwalifikowanie na listę podstawową Uczestników projektu.

 

§ 9

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.       Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.       Uzasadnione przypadki, o których mowa w p. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3.       Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2, nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć.

4.       Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w przypadku nauczycieli lub Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 w przypadku uczniów. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany odpowiednio nauczyciel lub uczeń z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.

5.       Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. przede wszystkim opuszczania zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia (powyżej 20%) lub nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik projektu na wniosek Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.

 

§ 10

ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE

1.       W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje wsparcia:

1)       Dla szkół uczestniczących w Projekcie:

a)       wyposażenie zorganizowanego w szkole PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego,

b)       6-godzinne warsztaty wdrażające do Projektu dla Dyrektorów szkół uczestniczących w Projekcie,

c)       3-godzinne warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych szkół uczestniczących w Projekcie.

2)       Dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie:

a)       organizacja dla 48 nauczycieli nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego 3-semestralnych (360 godzin) studiów podyplomowych, w wyniku których nauczyciele uzyskają kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz warunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…), a szczególnie § 22 pkt. 1 i 2,

b)       organizacja dla 30 nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych składających się z 4 modułów każdy po 8 godzin; każdy nauczyciel zobowiązany jest do udziału w minimum 3 z 4 modułów szkolenia,

c)       dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przekazywanych przez Beneficjenta,

d)       dostęp do platformy internetowej iPed zawierającej informacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

e)       wsparcie Mobilnego Doradcy Zawodowego w prowadzeniu zajęć w ramach PIK1/PIK2.

3)       Dla uczniów uczestniczących w Projekcie:

a)       Udział w zajęciach organizowanych w PIK1/PIK2:

·         obligatoryjnie – 12-godzinne warsztaty „Bliżej rynku pracy” – 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy; dodatkowo

·         diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe; omówienie wyników badań,

·         pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom - wyłącznie w PIK1,

·         debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego i in.,

·         spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.,

·         indywidualna praca doradcza z doradcą edukacyjno-zawodowymi (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – wyłącznie w PIK1,

·         udział w organizowanych targach edukacyjno-zawodowych

·         udział w przedsięwzięciach organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół w ramach forum współpracy pn."Bliżej rynku pracy", w tym:

-          dostęp do Internetowego Centrum DEZ ZIT WOF,

-          dostęp do aplikacji WOF NEWS,

-          możliwość udziału w konkursie „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i uświadomienie ich roli w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery – regulamin konkursu zostanie uregulowany odrębnym dokumentem,

-          możliwość udziału w wycieczkach zawodoznawczych realizowanych w środowisku pracy,

-          udział w warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, w spotkaniach organizowanych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w spotkaniach z udziałem przedstawicieli szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzonych w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych,

-          możliwość przystąpienia do KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

 

§ 11

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.       Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

1)       udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie zgodnie z podziałem wskazanym w § 10 p.2 i 3;

2)       wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu;

3)       zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Projektu bądź jego udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez Kierownika projektu;

2.       Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

1)       przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

2)       systematycznego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika przewidziane w ramach Projektu;

3)       wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu;

4)       poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po zakończeniu;

5)       potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności;

6)       usprawiedliwienia uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku choroby oraz innych nieobecności z przyczyn losowych – pisemne wyjaśnienie (w przypadku niepełnoletnich uczniów – rodzica lub opiekuna prawnego);

7)       w przypadku opuszczania zajęć bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia, istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników projektu;

8)       niezwłocznego poinformowania Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 o rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika projektu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Projekcie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.

§ 12

DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

1.       Nauczyciele uczestniczący w Projekcie jako Szkolni Koordynatorzy PIK1/PIK2 zobowiązują się do:

1)       udziału w certyfikowanym szkoleniu kompetencyjnym z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (szkolenie składa się z 4 modułów, każdy po 8 godzin; nauczyciel ma obowiązek wziąć udział w min. 3 modułach) i przystąpienia do egzaminu na zakończenie szkolenia – w przypadku nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego lub

2)       udziału w 3-semestralnych (360h) studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i złożenia do Beneficjenta kopii uzyskanego dyplomu w ciągu 30 dni od zakończenia studiów – w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego;

3)       udziału w rekrutacji uczestników Projektu – uczniów Szkoły;

4)       opieki nad pomieszczeniem, w którym został utworzony PIK1/PIK2;

5)       współpracy z Mobilnym Doradcą Zawodowym wyznaczonym do opieki merytorycznej nad PIK1/PIK2 przez Beneficjenta projektu;

6)       prowadzenia założonych programem Projektu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przypisanych do realizacji odpowiednio w PIK1/PIK2, zgodnie z zapisami Porozumienia na rzecz realizacji projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, zawartego między Szkołą a Beneficjentem, tj.:

a)       diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

b)       testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów,

c)       pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1

d)       warsztaty „Bliżej rynku pracy” – 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy,

e)       spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,

f)         rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych,

g)       debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.,

h)       spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.,

i)         indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) – wyłącznie w PIK1,

j)         gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej – wyłącznie w PIK1,

k)       organizacja targów edukacyjno-zawodowych – wyłącznie w PIK1,

l)         prowadzenia działań w ramach forum współpracy szkoły z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn. "Bliżej rynku pracy", w tym m.in.: udział w wycieczkach zawodoznawczych, organizacja warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, bądź pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, organizacja  spotkań w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, współpraca ze szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie w Szkole KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.       Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.

3.       Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Kierownika projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem projektu.

4.       Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.

5.       Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika projektu.

6.       Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, o których Uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.

7.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.       Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Biurze projektu mieszczącym się w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy , ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowych Beneficjenta, Partnerów Projektu oraz szkół, które przystąpiły do Projektu.

9.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  9 października 2017 r. i obowiązuje w czasie trwania Projektu.

10.    Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1)       Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

2)       Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

3)       Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4)       Załącznik Nr 4 – Wykaz szkół uczestniczących w Projekcie.

1.       „Chętni na eksperymenty”

Głównym założeniem Projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych gminy Miasta Pruszków i  Ożarów Mazowiecki w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności dotyczących rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Pomoc obejmować będzie kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności oraz tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

1)      Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przyrodnicze forma eksperymentu;

2)      Zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze dla dzieci zdolnych w formie kółek zainteresowań opartych o metody eksperymentu;

3)      Zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie kółek zainteresowań opartych o metody eksperymentu;

4)      Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik.

Nauczyciele realizujący projekt:

1.       p. U. Augustyniak

2.       p. P. Chojnacka

3.       p. E. Jankowska

4.       p. J. Kepal

5.       p. M. Klempas

6.       p. G. Pakuła

7.       p. J. Włostowska

 

2.       „Bliżej rynku pracy”

 

Celem projektu jest systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach wśród  uczniów klas gimnazjalnych, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez zorganizowanie studiów podyplomowych, szkoleń certyfikowanych oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.

PIK 1 (16 godzin/miesiąc) realizuje doradca zawodowy/koordynator doradztwa zawodowego w szkole:

a)      udzielanie bieżącego wsparcia uczniom, rodzicom.

b)      organizacja wycieczek  zawodoznawczych,

c)       organizacja konkursów,

d)      organizacja spotkań z pracodawcami.

Nauczyciel realizujący projekt : p. Małgorzata Harczuk.

 

 

Zapoznałem/-am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego warunki:

 

 

Lp.

Data

Czytelny podpis

Uczestnika Projektu

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego