Nasze postawy

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa.

Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Nasi wolontariusze oraz ich bliscy w marcu bieżącego roku szkolnego aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek ,,nie do pary”
w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni w ten sposób wyrazić swoją solidarność, tolerancję
z osobami, które powinny być ,,bardziej kochane”.

Dziękujemy za Waszą pomysłowość i empatię!                                                    [I.W.Ś]

 

Jesień i zima 2020/2021 w SKW
Wolontariusze
z naszej szkoły reagują na bieżące potrzeby przede wszystkim ludzi, ale też
i zwierząt. Brali aktywny udział w organizacji Szlachetnej Paczki przeznaczonej dla czteroletniej Gabrysi z Łaz. Niektórzy przyłączyli się do zbierania plastikowych nakrętek, a także artykułów spożywczych dla potrzebujących. Inni zadbali o naszych braci mniejszych, przygotowując różnorodne karmniki. Umieścili je przy prywatnych domach lub w pobliskim lesie. Pamiętali też
o systematycznym dosypywaniu różnorodnych ziaren.

IWŚ

Program wychowawczo-edukacyjny

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

,,JESTEM, CHCĘ, POMAGAM”

rok szkolny 2020/2021

"Mikołajkowy Blok Reklamowy. Pamiętamy i pomagamy!"

 Wspólne oglądanie Telewizji Polsat - 6 grudnia o godz. 18.45 - to tradycja podtrzymywana
w wielu domach w całej Polsce. Pamiętali o niej także wolontariusze naszej szkoły.
Ich obecność zasiliła szeregi wspierających inicjatywę Fundacji Polsat. Kwota zebrana podczas oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego zostanie przekazana na leczenie
i rehabilitację chorych dzieci. W tym roku to 1 574 464 złotych!  [U.T]

 

 

 

 

Opiekę sprawować będą:

p. Urszula Teresiak

p. Ilona Wojtkowiak - Ślepecka

p. Olga Rau

ZAŁOŻENIA:

-          inicjowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły,

-          zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy duchowej i materialnej.

 

OBSZAR DZIAŁANIA:

-          szkoła, a w niej kolega i koleżanka, którzy potrzebują pomocy,

-          środowisko lokalne, a w nim człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę.

 

CELE GŁÓWNE:

-          uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

-          budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na dobro wspólne.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-          zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

-          uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

-          przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,

-          kształtowanie postaw prospołecznych,

-          rozwijanie empatii, zrozumienia,

-          inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,

-          angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,

-          tworzenie więzi ze środowiskiem,

-          zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,

-          kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

-          współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

-          dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

-          rozwijanie zainteresowań,

-          wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

METODY I FORMY PRACY  ( w zależności od sytuacji epidemicznej ):

-          samodzielna praca wolontariuszy,

-          wspólna i grupowa praca wolontariuszy,

-          współpraca z SU,

-          współpraca z UM w Pruszkowie,

-          współpraca z parafią św. Kazimierza w Pruszkowie,

-          współpraca z agendą pp,

-          współpraca z Pruszkowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zwierząt,

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I UMIEJĘTNOŚCI:

-          uwrażliwienie na drugiego człowieka,

-          wzajemny szacunek i zrozumienie,

-          szczególna empatia wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych problemami i biedą,

-          umiejętność współpracy w zespole,

-          umiejętność słuchania innych, zrozumienie ich potrzeb i poglądów,

-          odpowiedzialność za podjęte zadania.

 

CECHY WOLONTARIATU:

-          Świadoma bezinteresowność: wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia
w żadnej formie.

-          Dobrowolność: powierzone zadania wolontariusz wykonuje na zasadzie dobrowolności.   

-          Bezpośredniość: wolontariusz jest bezpośrednio zaangażowany w organizowanie pomocy potrzebującym (osoba finansująca taką działalność nie jest traktowana jako wolontariusz).

-          Ciągłość i systematyczność: jednorazowy udział w jakiejś akcji humanitarnej nie czyni z nas wolontariusza.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze, który nie utrudnia mu nauki
  w szkole i pomocy w domu.

 3. Wolontariusz otrzymuje wsparcie ze strony opiekunów SKW.

 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

 5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych
  z wykonywaną pracą.

 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów SKW.

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

 1. Członkowie SKW muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działalność w Wolontariacie.

 2. Członkowie SKW muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie wymagające aktywności poza terenem szkoły.

 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.

 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie jak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

L.p.

ZADANIE

TERMIN

1.

Spotkanie organizacyjne.

wrzesień

2.

Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Światowego Dnia Godności.

październik

3.

Udział w akcji „Wylosuj Anioła” – akcji, w której wysyła się kartki z pozdrowieniami i słowami otuchy do dzieci
w szpitalu onkologicznym.

październik/ listopad

4.

Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Dnia Życzliwości i Pozdrowień.

listopad

5.

Udział w akcji: „Dokarmiamy ptaki zimą”.

grudzień - luty

6.

Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

grudzień

 

7.

Udział w akcji „Maratonu Pisania Listów”, obchodzonym z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
(10.12.2020). Redagowanie listów w obronie tych, których prawa człowieka zostały złamane.

wrzesień - listopad

8.

Udział w akcji „Marzycielska Poczta” – inicjatywie polegającej na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

luty/ marzec

9.

Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji Dnia  Świadomości Autyzmu.

kwiecień

10.

Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych
i potrzebujących dzieci.

cały rok

11.

Zbiórka żywności i akcesoriów dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Współpraca
z pracownikami schroniska  w zakresie  opieki nad zwierzętami.

cały rok

12.

Udział w akcji „Pomagam przez  internet”. Propagowanie tzw. e-wolontariatu poprzez np. pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym w codziennych czynnościach ( dzięki aplikacji IHELPYOU.app ).

cały rok

13.

Współpraca z PAH w ramach pozyskiwania informacji o formach i sposobach pomocy potrzebującym.

na bieżąco

14.

Wspieranie bieżących akcji charytatywnych.

na bieżąco

15.

Spotkania członków wolontariatu.

w miarę potrzeb

 

Urszula Teresiak